City Ford
TVBH: Nguyễn Ngọc Bảo Trâm
Hotline: 0939 121 256